برای افزایش فروش خود، عناصر دخیل در تصمیم گیری خرید را شناسائی کنید!

بی کاری بد دردیست! گاهی حس میکنم، شاید بدترین بلائی که ممکن است برسر یک انسان بیاید، حس تلخ بیکاری و سربار بودن است. از اینرو، بسیاری از جوانان به محض آنکه احساس میکنند باید از سیطره حمایتهای خانواده تا حد ممکن خارج شوند، به دنبال کاریابی و یا خلق یک کسب و کار میروند. اما تاز این آغاز راه است! یافتن شغل، سردرگمی در انتخاب یک شغل، و یا دست و پنجه نرم کردن با مشکلات آغاز یک کسب و کار، اولین خوان از هفت، هفتاد، هفتصد و یا حتی هفت هزار خوان موفقیت است! از اینرو، بسیاری از جوانان به درستی تصور میکنند که یافتن یک شغل و فروختن تخصص خود به سایرین شانسی عظیم است! که البته من هم با آن چندان مخالف نیستم! اما بسیاری نیز براین باورند که خود باید کاخ خوشبختی و پیروزی خود را بنانهاده، توسعه داده و مستحکم سازند! روی سخن این یادداشت، با این جوانان یا جوان دلان غیور و جسور است!

Related image

ادامه خواندن برای افزایش فروش خود، عناصر دخیل در تصمیم گیری خرید را شناسائی کنید!