مدیریت تغییر، اجبار یا اختیار؟!؟

 شما نمی خواهید تغییر کنید؟

این مقاله در سال ۱۳۸۴ نگاشته شده، اما مبانی اصولی آن هنوز کاملا پابرجاست و احتمالاً هنوز ارزش خواندن دارد!

«با گذشت زمان حتی پندارهای موفق را نیز باید رها کرد!» (جک ولش)

«مدیریت تغییر» حداقل به عنوان یک بحث آکادمیک، مدت مدیدی نیست که در کشور ما مطرح شده است و البته با همین نگاه در غرب نیز ظهور واژه management change قدمت خیلی زیادی ندارد. اگر چه به عنوان یک واقعیت پذیرفته باشیم که رویکرد به تغییر برای اصلاح، در عمل جزو لاینفک اصول مدیریت و اداره کردن بوده و هست.

ادامه خواندن مدیریت تغییر، اجبار یا اختیار؟!؟