نقش قابلیتهای داینامیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط

در این مقاله سعی نمودیم با بیان دو دیدگاه داینامیک و دیدگاه منبع محور در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME)، به بررسی چالشهای پیش روی کارآفرینان در این قبیل کسب و کارها بپردازیم و مکانیزمی را با استفاده از کارآفرینی در راستای افزایش ظرفیت و تونایی کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی نماییم.

ادامه خواندن نقش قابلیتهای داینامیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط